Adatkezelési tájékoztató – 2023

Adatkezelési tájékoztató

 

 1. Adatkezelő

A https://martogatos.com/ és a https://shop.martogatos.com/ internetcímen elérhető weboldalakat az

InPers Human Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Rövidített név: InPers Human Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-286719

Adószám: 23938937-2-42

Székhely: 1074 Budapest, Dob utca 63. mfszt. A/1.

Postacím: 1074 Budapest, Dob utca 63. mfszt. A/1.

Telefon: +36 30 169 2996

E-mail: [email protected]

Webhely: https://martogatos.com/

 

(a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.

 

 1. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, a tájékoztató hatálya

 

 • Adatkezelő a Felhasználók adatait elsősorban

– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation – Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),

– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.)

rendelkezései szerint kezeli.

 • Jelen tájékoztató hatálya a https://martogatos.com/ és a https://shop.martogatos.com internetcímeken elérhető weboldalak (a továbbiakban együtt: webhely) használata, az ott elérhető szolgáltatások igénybevétele és a webáruházban leadott megrendelések teljesítése során megvalósuló adatkezelésre vonatkozik.

 

 • Jelen tájékoztató értelmében Felhasználó: a webhelyet böngésző, a webhely szolgáltatásait használó, valamint Adatkezelőtől terméket megrendelő természetes személyek, akik az adatkezelésben érintettek.

 

 1. Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó adatkezelés

 

 • Adatkezelő a webhely megfelelő működéséhez szükséges úgynevezett sütiket használ.

 

 • Adatkezelő a sütik által megvalósított adatkezelésről külön tájékoztatót bocsát rendelkezésre: Adatkezelési tájékoztató a sütik alkalmazásáról.

 

 1. Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés

 

 • Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhely “Kapcsolat” menüpontjából elérhető üzenetküldő űrlap használatával, vagy e-mail útján a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek) használatával Adatkezelőnek üzenetet küldő Felhasználók.

 

 • Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Felhasználó a hozzájárulást az üzenetküldő űrlap esetében az ott bejelölhető nyilatkozat bejelölésével, e-mail esetében annak elküldésével adja meg.

 

Felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben Felhasználó az üzenet megválaszolása előtt vonja vissza a hozzájárulását, akkor Adatkezelő nem folytatja az üzenetváltást, a korábban feltett kérdésekre nem válaszol, mivel törölnie kell a hozzájárulás alapján kezelt adatokat.

 

 • Kezelt adatok köre:

Az üzenetet küldő Felhasználó:

– neve,

– e-mail címe,

– üzenet tárgya,

– telefonszáma (nem szükséges megadni),

– az üzenet tartalma.

 

 • Az adatkezelés célja: Adatkezelővel történő üzenetváltás lehetővé tétele a Felhasználó számára.

 

A telefonszám kezelésének célja, hogy az üzenetben feltett összetettebb kérdéseket célravezetőbb módon, telefonbeszélgetés formájában válaszolhassa meg az Adatkezelő.

 

 • Az adatkezelés időtartama: amennyiben az üzenetváltás nyomán nem jön létre szerződéskötés, abban az esetben az üzenet megválaszolásáig, illetve a Felhasználó igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő az üzenet megválaszolását/igény teljesítését követően törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az esetben az információcsere befejeztével, illetve az igény teljesítését követően törli Adatkezelő az adatokat.

 

Amennyiben az üzenetváltás nyomán szerződéskötés jön létre, és az üzenetek tartalma a szerződés szempontjából lényeges, abban az esetben az adatkezelés jogalapja és időtartama a 6., illetve 7. pontban írtak szerint alakul (megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés).

 

 • Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében, elkülönített adatállományban.

 

 1. Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

 

 • Az adatkezeléssel érintettek köre: a https://shop.martogatos.com/ webhelyen regisztráló Felhasználók.

 

 • Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást Felhasználó a „BELÉPÉS/Regisztráció”, majd a „Regisztráció” felirat alatt megjelenő űrlap kitöltését követően az adatkezelési nyilatkozat bejelölésével, végül a „Regisztráció” feliratú gombra kattintással adja meg. A megrendelés folyamatában is van lehetőség a regisztrációra, ez esetben a „Fiók létrehozása” felirat melletti nyilatkozat bejelölésével adja meg hozzájárulását a Felhasználó.

 

 • Kezelt adatok köre:

 

A Felhasználó:
– e-mail címe,

– felhasználóneve,

– jelszó.

 

A jelszavakat az Adatkezelő informatikai rendszere kódolt formában tárolja el, aminek eredményeként Adatkezelő nem ismeri meg a Felhasználó jelszavát.

 

A fiók létrehozásához a fenti adatok szükségesek. A létrehozott fiókban Felhasználó döntése szerint megadható és eltárolható továbbá a szállítási és számlázási cím is.

 

 • Az adatkezelés célja: személyes felhasználói fiók létrehozása a Felhasználó számára, ezzel egyedi hozzáférés biztosítása a korábbi megrendelések adataihoz, valamint a Felhasználó döntése alapján a címadatok eltárolásával a későbbi megrendelések leadásának megkönnyítése.

 

 • Az adatkezelés időtartama: a regisztrált Felhasználók esetében az adatkezelés időtartama a regisztrált Felhasználó kérelmére történő törlésig tart. Felhasználó bármikor kérheti fiókjának törlését Adatkezelőtől, mely kérelmet Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezését követő 10 munkanapon belül végrehajt.

 

 • Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatállományban.

 

 

 

 1. Fogyasztók által leadott megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés

 

 • Az adatkezeléssel érintettek köre: a megrendelést magánszemélyként leadó természetes személy (fogyasztó) Felhasználók.

 

 • Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél.

 

 • Kezelt adatok köre: az adatkezelés az alábbi személyes adatok és elérhetőségek körét érinti.

A Felhasználó:
– vezetékneve,
– keresztneve,

– számlázási cím,

– szállítási cím,
– telefonszáma,
– e-mail címe,
– megrendelt termék(ek) megjelölése,
– megrendelt termék(ek) vételára,
– átvétel/kézbesítés módja,
– fizetési mód,

– megrendelt termék(ek) kiszállításának dátuma, kézbesítési idősávja,
– megrendeléskor Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információk (nem kötelező kitölteni),
– megrendelés időpontja,
– fizetés időpontja,

– kuponkód, ha van.

 • Az adatkezelés célja: a megrendelés nyomán létrejövő szerződés megkötése és teljesítése.

 

 • Az adatkezelés időtartama: a megrendelés teljesítéséhez kezelt fenti adatokat az Adatkezelő a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében a számla kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követően az adatokat Adatkezelő egy éven belül törli. Ebbe a körbe tartoznak elsősorban a számlákon szereplő adatok (vevő neve, címe, megrendelt termékre és árának megfizetésére vonatkozó adatok), illetve a szerződéses dokumentáció részeként a megrendelésekben és visszaigazolásokban szereplő további adatok is a számviteli bizonylat fogalma alá esnek.

A megrendelés teljesítéséhez szükséges kiszállítás során az ehhez szükséges adatok (név, cím, telefonszám, megrendelt termék kézbesítésével és utánvétel esetén árának megfizetésével kapcsolatos adatok) e célból történő kezelése a kiszállítás teljesítéséig tart. Adatkezelő a szállítás teljesítéséhez szükséges adatok szállítást végzőnek történő továbbításakor adatkezelési korlátozással él, miszerint szállítást végző a továbbított adatokat csak a szállítás teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig kezelheti az Adatkezelő érdekében.

A szállítást végző vállalat jogos érdeke azonban az esetleges panaszok, reklamációk, polgári jogi viták felmerülése esetére a fenti adatok vagy azok egy részének további megőrzése. Ezt azonban már, mint önálló Adatkezelő végzi, erről bővebb felvilágosítást az adott szolgáltató adatkezelési tájékoztatójában olvashat Felhasználó. Adatkezelő által igénybe vett ilyen szolgáltatók jelen tájékoztató „Adatfeldolgozó igénybevétele” című fejezetben találhatók, ahol az adatkezelési tájékoztatójukat tartalmazó webhelyük elérhetősége is megjelölésre került.

A megrendelés során kezelt esetleges további – a számviteli bizonylat fogalma alá nem eső – adatokat (pl. a Felhasználó és Adatkezelő megrendeléssel kapcsolatos lényeges tartalmú üzenetei) Adatkezelő a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig jogos gazdasági érdeke alapján kezeli. Az elévülés megszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja.

 

 • Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatállományban, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli bizonylatokon.

 

 • A személyes adatok szolgáltatásának alapja, az adatszolgáltatás elmaradásának következményei: a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok szolgáltatása a megrendelést leadó Felhasználó részéről a szerződéskötés előfeltétele. Amennyiben a Felhasználó megrendelést kíván leadni, köteles a fenti adatait megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelést.

 

 

 1. Cégként történő megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés cég képviseletében eljáró természetes személy esetén

 

 • Az adatkezeléssel érintettek köre: a terméket megrendelő szervezet képviseletében eljáró természetes személy Felhasználó (vagy: „Képviselő”).

 

 • Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint a Felhasználó által képviselt szervezet (a továbbiakban Partner szervezet) jogos érdeke.

 

A Partner szervezet jogos érdeke, hogy termék megrendelésre vonatkozó szerződést köthessen Adatkezelővel. Mindezt természetes személy Képviselője útján tudja eszközölni.

 

Adatkezelő a Képviselő adatait kizárólag az általa képviselt szervezettel kapcsolatos ügyintézés és a szerződés teljesítése keretében, az ehhez szükséges mértékben és ideig kezeli, valamint az adatok körét illetően is kizárólag a szükséges adatokra szorítkozik.

 

A megrendelés leadásához, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges információcsere nem valósulhat meg a Képviselő személy adatainak kezelése nélkül, tehát a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen az adatkezelés.

 

Az érdekmérlegelésről külön dokumentáció készült, melynek elérhetőségéről Adatkezelőnél érdeklődhet az Érintett.

 

 • Kezelt adatok köre:

A Felhasználó (Képviselő):

 • vezetékneve,
 • keresztneve,
 • e-mail címe,
 • telefonszáma,

a képviselt vállalkozás:

 • neve,
 • működési formája,
 • postacíme,
 • számlázási címe,
 • adószáma, közösségi adószáma.

továbbá a vásárlásra vonatkozó adatok:

 • megrendelt termék(ek) megjelölése,
 • megrendelt termék(ek) vételára,
 • átvétel/kézbesítés módja,
 • fizetési mód,
 • megrendelt termék(ek) kiszállításának dátuma, kézbesítési idősávja,
 • megrendeléskor Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információk (nem kötelező kitölteni),
 • megrendelés időpontja,
 • fizetés időpontja,
 • kuponkód, ha van.

 

 • Az adatok forrása: alapesetben a Felhasználó. Amennyiben a megrendelés folyamatában megjelölt Képviselő nem saját maga, hanem a Partner szervezettől valaki más adja meg az ő adatait, abban az esetben az adatok forrása a Partner szervezet. Adatkezelő ilyenkor szintén a Partner szervezet jogos érdekében veszi át a Képviselő adatait. A Partner szervezet kötelezettsége tájékoztatni a Képviselőt az általa végrehajtott adatkezelésről; a Képviselő adatainak Adatkezelő részére történő megadásáról.

 

 • Az adatkezelés célja: a megrendelés nyomán az Adatkezelő és a Partner szervezet között létrejövő szerződés megkötése és teljesítése.

 

 • Az adatkezelés időtartama: a megrendelés teljesítéséhez kezelt fenti adatokat az Adatkezelő a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében a számla kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követően az adatokat Adatkezelő egy éven belül törli. Ebbe a körbe tartoznak elsősorban a számlákon szereplő adatok (vevő neve, címe, megrendelt termékre és árának megfizetésére vonatkozó adatok), illetve a szerződéses dokumentáció részeként a megrendelésekben és visszaigazolásokban szereplő további adatok is a számviteli bizonylat fogalma alá esnek.

A megrendelés teljesítéséhez szükséges kiszállítás során az ehhez szükséges adatok (vevő neve, címe, telefonszáma, megrendelt termék kézbesítésével és utánvétel esetén árának megfizetésével kapcsolatos adatok) e célból történő kezelése a kiszállítás teljesítéséig tart. Adatkezelő a szállítás teljesítéséhez szükséges adatok szállítást végzőnek történő továbbításakor adatkezelési korlátozással él, miszerint szállítást végző a továbbított adatokat csak a szállítás teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig kezelheti az Adatkezelő érdekében.

A szállítást végző vállalat jogos érdeke azonban az esetleges panaszok, reklamációk, polgári jogi viták felmerülése esetére a fenti adatok vagy azok egy részének további megőrzése. Ezt azonban már, mint önálló Adatkezelő végzi, erről bővebb felvilágosítást az adott szolgáltató adatkezelési tájékoztatójában olvashat Felhasználó. Adatkezelő által igénybe vett ilyen szolgáltatók jelen tájékoztató „Adatfeldolgozó igénybevétele” című fejezetben találhatók, ahol az adatkezelési tájékoztatójukat tartalmazó webhelyük elérhetősége is megjelölésre került.

A megrendelés során kezelt esetleges további – a számviteli bizonylat fogalma alá nem eső – adatokat (pl. a Felhasználó és Adatkezelő megrendeléssel kapcsolatos lényeges tartalmú üzenetei) Adatkezelő a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig jogos gazdasági érdeke alapján kezeli. Az elévülés megszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja.

 

 • Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatállományban, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli bizonylatokon.

 

 • A személyes adatok szolgáltatásának alapja, az adatszolgáltatás elmaradásának következményei: a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok szolgáltatása a megrendelést leadó Felhasználó részéről a szerződéskötés előfeltétele. Amennyiben a Felhasználó megrendelést kíván leadni, köteles a fenti adatokat megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelést.

 

 

 1. Adatkezelő termékének https://wolt.com/hu/ webhelyen történő megrendeléséhez kapcsolódó adatkezelés

 

 • A https://wolt.com/hu/ webhelyen leadott megrendelés esetén a Wolt Magyarország Kft. (1085 Budapest, Salétrom utca 4. földszint) és a Wolt Enterprises Oy (Arkadiankatu 6, 00100 Helsinki, Suomi, Finland) mint közös adatkezelő (a továbbiakban együtt: Wolt) átadja Adatkezelőnek a 8.4. pontban megjelölt, megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat, így a Felhasználó nevét, telefonszámát is a megrendelés részleteinek egyeztetése céljából. A https://wolt.com/hu/ webhelyen leadott megrendeléssel kapcsolatban a Wolt önálló adatkezelőként is eljár. A Wolt adatkezeléséről az alábbi linken elérhető adatkezelési tájékoztató dokumentumban olvashat: https://explore.wolt.com/hu/hun/privacy. A Wolt a rajta keresztül érkező megrendelések teljesítése során adatfeldolgozóként is közreműködik, erről a 12. fejezetben olvashat részletesen a Felhasználó.

 

 • Az adatkezeléssel érintettek köre: a https://wolt.com/hu/ webhelyen Adatkezelő termékére vonatkozó megrendelést leadó Felhasználók.

 

 • Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél.

 

 • Kezelt adatok köre: az adatkezelés az alábbi személyes adatok és elérhetőségek körét érinti.

A Felhasználó:
– vezetékneve,
– keresztneve,

– telefonszáma,
– megrendelt termék(ek) megjelölése,
– megrendeléskor Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információk (nem kötelező kitölteni),

– megrendelt termék(ek) kiszállításának dátuma, kézbesítési idősávja,
– megrendelés időpontja.

 • Az adatkezelés célja: a megrendelés nyomán létrejövő szerződés megkötése és teljesítése.

 

 • Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig kezeli az adatokat, jogos gazdasági érdeke alapján. Az elévülés megszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja.

 

 • Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatállományban.

 

 

 

 1. Számviteli bizonylatok megőrzésével kapcsolatos adatkezelés

 

 • Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen megrendelést leadó Felhasználók.

 

 • Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

 

 • Kezelt adatok köre:

A Felhasználó (megrendelő):
– neve,

– számlázási címe,

– szállítási címe,
– telefonszáma,
– e-mail címe,
– megrendelt áru(k) megjelölése,
– megrendelt áru(k) vételára,
– átvétel/kézbesítés módja,
– fizetési mód,
– megrendeléskor Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információk,
– megrendelés időpontja,
– fizetés időpontja.

 • Az adatkezelés célja: az ÁFA tv. 169. §-ában és a számviteli törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott számla kiállítására és számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettségek teljesítése.

 

 • Az adatkezelés időtartama: a fenti adatokat az Adatkezelő a számviteli törvényben előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében a számla kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követően az adatokat Adatkezelő egy éven belül törli. Ebbe a körbe tartoznak elsősorban a számlákon szereplő adatok (név, cím, megrendelt termékre és árának megfizetésére vonatkozó adatok), illetve a szerződéses dokumentáció részeként a megrendelésekben és visszaigazolásokban szereplő további adatok is a számviteli bizonylat fogalma alá esnek.

 

 • Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatállományban, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli bizonylatokon.

 

 

 

 1. Fogyasztói panaszokkal kapcsolatos adatkezelés

 

 • Az adatkezeléssel érintettek köre: a fogyasztói panaszokat bejelentő Felhasználók.

 

 • Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés; az Adatkezelőre a panaszok kezelésével kapcsolatban vonatkozó, a Fgytv. 17/A. §-ában meghatározott jogi kötelezettségek teljesítése.

 

 • Kezelt adatok köre:

 

A panaszos Felhasználó:

– vezetékneve,

– keresztneve,

– lakcíme,

– panasz előterjesztésének helye, ideje és módja,

– panaszának részletes leírása,

– a panaszban a Felhasználó által előadottak; minden olyan személyes adat, amelyet a Felhasználó a panaszával kapcsolatban az Adatkezelő tudomására hoz,

– a Felhasználó által esetlegesen bemutatott iratokban, dokumentumokban és egyéb bizonyítékokban szereplő személyes adatok,

– panaszról készített jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

– írásban előterjesztett panasz esetén a Felhasználó aláírása,

– e-mail útján küldött panasz esetén a Felhasználó e-mail címe,

– telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma és a Felhasználó telefonszáma,

– esetlegesen a panasszal érintett megrendelés vagy más ügylet azonosítója és a teljesítésére vonatkozó információk.

 

A telefonhívásokat hangfelvételen nem rögzíti az Adatkezelő.

 • Az adatok forrása: az adatokat a Felhasználó bocsátja Adatkezelő rendelkezésére a panaszában. A panasz kivizsgálása szükségessé teheti a Felhasználó korábbi, Adatkezelőnél leadott megrendelésével kapcsolatos adatok kezelését is. Más (külső) forrásból nem szerzi be Adatkezelő a Felhasználó adatait.

 

 • Az adatkezelés célja: a Felhasználó által előterjesztett panasz kivizsgálása és megválaszolása; az Adatkezelő által a Fgytv. 17/A. §-ában foglalt jogi kötelezettségek teljesítése.

A Felhasználó személyazonosító adatai kezelésének célja a Felhasználó azonosítása, ami a panaszának kivizsgáláshoz és megválaszolásához szükséges.

A Felhasználó panaszában előadott, személyes adatokat tartalmazó információk, valamint a panaszban esetlegesen érintett korábbi megrendelés adatai a panasz érdemi kivizsgálásához és megválaszolásához kerülnek felhasználásra, amennyiben azok szükségesek mindehhez.

A Felhasználó neve és címe a postai küldemény címzéséhez felhasználásra kerül abban az esetben, ha a panaszról felvett jegyzőkönyvet, illetve a panaszra adott választ Adatkezelő írásban, postai úton küldi meg.

Felhasználó neve és e-mail címe az elektronikus levelezés útján történő kapcsolattartáshoz (amennyiben ez szükséges a panasz kivizsgálásához), illetve a panaszának e-mail útján történő megválaszolása érdekében kerülhet felhasználásra.

 • Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet, illetve az írásban beterjesztett panasz esetén a beterjesztett iratot és a panaszra adott válaszát a 17/A. § (7) bekezdése alapján három évig megőrzi, ezt követően megsemmisíti.

 

Amennyiben a beterjesztett igény nem minősül panasznak, abban az esetben az igénnyel kapcsolatos kommunikáció lezárását követő egy hónap elteltével törli az Adatkezelő az adatokat.

 

Amennyiben a bejelentés nem minősül panasznak, de Adatkezelő teljesítésével kapcsolatos konkrét ügyletre vonatkozik, és arra tekintettel releváns tartalommal bír, abban az esetben Adatkezelő a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig kezeli jogos gazdasági érdeke alapján, ezt követően törli az adatokat.

 

 • Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatállományban, a beterjesztés módjától függően esetlegesen papíron, a panaszról felvett jegyzőkönyvben, valamint a panaszra adott választ tartalmazó dokumentumban.

 

 

 

 1. Adattovábbítás

 

 • Az adattovábbítással érintettek köre: a webhelyen online fizetéssel fizető Felhasználók.

 

 • Az adattovábbítás címzettje:

 

Barion Payment Zrt.

 

Cégjegyzékszám: 01-10-048552

Adószám: 25353192-2-43

Székhely: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. em.

Postacím: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. em.

Telefon: +36 1 464 70 99

E-mail: [email protected]

Webhely: https://www.barion.com/hu/

 

gazdasági társaság, mint az Adatkezelő webhelyén igénybe vehető online fizetési szolgáltatás szolgáltatója.

 • Adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján a Címzett jogos érdeke.

Címzett a rá vonatkozó jogszabályok alapján csalás-megelőző és –felderítő rendszer üzemeltetésére köteles a fizetési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban, és az ehhez szükséges személyes adatokat jogosult kezelni. Címzett kialakította a jogszabályi kötelezettségének megfelelő rendszert, melynek működtetéséhez az Adatkezelő általi adattovábbítás szükséges. Ennek megfelelően a Címzett jogos érdeke, hogy a jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében a csalás-megelőző és –felderítő rendszert üzemeltetni tudja. A Címzettre vonatkozó hivatkozott jogszabályi rendelkezések:

– a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 165. § (5) bekezdése,

– az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 92/A. § (3) bekezdés f) pontja,

– a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 14. § (1) bekezdés v) pontja.

 

Adatkezelő és a Címzett jogos érdeke a csalásmegelőzés, az online fizetések megfelelő működésének biztosítása. Mindkét szervezet fő bevételi forrásához kapcsolódik a fizetési szolgáltatás megfelelő működése. Mindemellett Felhasználó érdeke is mindez, különösen a bankkártya adatokkal való visszaélés elkerülése.

 

Az adattovábbítás lehetővé teszi a csalások kiszűrését, felderítését és a fizetési folyamat során esetlegesen felmerülő akadályok elhárítását.

 

Felhasználó megrendelés során kezelt adatainak köréből kerülnek továbbításra az adatok titkosított adatforgalmat biztosító elektronikus csatornán keresztül, kizárólag a Címzett részére és csak az online bankkártyás fizetés megtörténte esetén, melyeket a Címzett más célra nem használ fel. Mindebből következik, hogy az adattovábbítás Felhasználóra nézve jelentős kockázattal nem jár, további érzékelhető hatást nem gyakorol rá.

 

Az adatok továbbítása szükséges az itt írt célok eléréséhez, és alkalmas is a fizetési szolgáltatás biztonságosabbá tételére.

 

Figyelembe véve a fentieket, illetve a beépített garanciális intézkedéseket, az adattovábbítás nem jelent indokolatlan mértékű beavatkozást a Felhasználók magánéletébe, ezért az adatok továbbítása szükséges és arányos adatkezelési művelet.

 

Az érdekmérlegelésről külön dokumentáció készült, melynek elérhetőségéről Adatkezelőnél érdeklődhet a Felhasználó.

 

 • A továbbított adatok köre:

 

– a vásárlás során kosárba helyezett termékek és a kosárban megjelenő vásárlási adatok (árak, költségek),

– vezetéknév,

– keresztnév,

– telefonszám,

– e-mail cím,

– cím,

– tranzakció egyedi azonosítója.

A fizetés során megadott bankkártya adatokat Felhasználó közvetlenül a fizetési szolgáltatónak adja meg, így azok nem kerülnek Adatkezelő birtokába.

 

 • Az adattovábbítás célja: a fizetési szolgáltatás megfelelő működtetése és a fizetés technikai értelemben vett lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása, a felhasználók érdekeinek védelme érdekében végzett fraud-monitoring – az elektronikus úton kezdeményezett banki tranzakciók kontrollját támogató csalás felderítő rendszer – működtetése, valamint a Felhasználó részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás.

 

 • A Barion által megvalósított adatkezelésről, az adatkezelés további körülményeiről – a többi között a jogalapjáról, céljáról, kezelt adatok pontos köréről, adatkezelés időtartamáról – a Felhasználó bővebben tájékozódhat a https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

 

 • Adatkezelő üzleti vagy marketing céllal nem továbbít adatokat harmadik személyeknek.

 

 • Adatkezelő a fenti eseten kívül kizárólag törvényes kötelezettség esetén, hatóságoknak továbbít adatokat.

 

 1. Adatfeldolgozó igénybevétele

Adatkezelő adatfeldolgozóként vesz igénybe az alábbi gazdálkodó szervezeteket.

 • Tárhelyszolgáltató

 

 • Az adatfeldolgozással érintettek köre: jelen tájékoztató szerinti Felhasználók.

 

 • Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

DigitalOcean, LLC.

Cégjegyzékszám: 001319615

Székhely: 101 Avenue of the Americas, 10th Floor, New York, USA, NY 10013

Adatkezelés helye: Hanauer Landstrasse 302, Frankfurt am Main, D-60314, Németország

E-mail címe: [email protected]

Webhely: https://www.digitalocean.com/

gazdasági társaságot, mint webtárhely szolgáltatót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

 • Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot potenciálisan érinti, a Felhasználó által igénybe vett funkciók határozzák meg a konkrét adatkört, az egyes adatkezelésekről szóló fenti fejezetek szerint.

 

 • Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: a webhely információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, az ehhez szükséges elektronikus tárhely biztosításával.

 

 • Az adatfeldolgozás időtartama: megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes adatköröket érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett adatkezelési időtartamokkal.

 

 • Az adatfeldolgozás jellege: elektronikus úton történik, az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges elektronikus tárhely biztosítását jelenti.

 

 

 • Weboldal fejlesztő

 

 • Az adatfeldolgozással érintettek köre: jelen tájékoztató szerinti Felhasználók.

 

 • Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

 

Propagent Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Rövidített név: Propagent Kft.

Cégjegyzékszám: 11-09-020259

Adószám: 23879102-2-11

Székhely: 2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 49.

Postacím: 2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 49.

Telefon: +36 70 429 3637

E-mail: [email protected]

Webhely: https://propagent.hu/

 

gazdasági társaságot, mint a weboldal fejlesztőjét (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

 • Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot érinti.

 

 • Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: a webhely információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, az ehhez szükséges weboldal szoftver igénybevételével.

 

 • Az adatfeldolgozás időtartama: megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes adatköröket érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett adatkezelési időtartamokkal.

 

 • Az adatfeldolgozás jellege: elektronikus úton történik, az adatok feldolgozása kizárólag a webhely szoftverének informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

 

 

 • Elektronikus levelező szoftver és tárhely biztosításához kapcsolódó adatfeldolgozás

 

 • Az adatfeldolgozással érintettek köre: jelen tájékoztatóban megjelölt Felhasználók, akikkel Adatkezelő elektronikus levelezés útján tartja a kapcsolatot.

 

 • Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

 

Sendinblue SAS

 

Cégjegyzékszám: 498 019 298

Székhely: 7 rue de Madrid, 75008 Paris, France

Postacím: 7 rue de Madrid, 75008 Paris, France

E-mail: [email protected]

Webhely: https://www.sendinblue.com/

 

gazdasági társaságot, mint az elektronikus levelezéshez használt tárhely szolgáltatóját és szoftver fejlesztőjét (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

 

 • Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: elsősorban az érintett neve és e-mail címe, másodsorban a Felhasználó által elektronikus levélben megküldött további adatok.

 

 • Az adatfeldolgozók igénybevételének célja: az elektronikus levelezés működésének biztosítása.

 

 • Az adatfeldolgozás időtartama: az elektronikus levelek megőrzéséig tart az adatfeldolgozás. A megőrzési idők jelen tájékoztató 4., 6. és 7. fejezeteiben írtak szerint alakulhatnak.

 

 • Az adatfeldolgozás jellege: A megőrzési idők alatt az Adatfeldolgozó által biztosított szoftveres környezetben és tárhelyen tárolódnak az üzenetek, tehát ez idő alatt fennáll az adatfeldolgozás.

 

 

 • Megrendelések elektronikus visszaigazolásához kapcsolódó adatfeldolgozás

 

 • Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen megrendelést leadó Felhasználók.

 

 • Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

 

Sendinblue SAS

 

Cégjegyzékszám: 498 019 298

Székhely: 7 rue de Madrid, 75008 Paris, France

Postacím: 7 rue de Madrid, 75008 Paris, France

E-mail: [email protected]

Webhely: https://www.sendinblue.com/

gazdasági társaságot, mint a megrendelést visszaigazoló e-mail üzenetek kiküldéséhez használt szoftver fejlesztőjét (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

 

 • Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a megrendelést leadó Felhasználó által a megrendelés során megadott adatait (6. és 7. fejezetek szerint) érinti.

 

 • Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: a megrendelések elektronikus visszaigazolása a Felhasználók részére.

 

 • Az adatfeldolgozás időtartama: Adatkezelő az adatokat szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig kezeli. Az elévülés megszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja. A megőrzés az Adatfeldolgozó által biztosított rendszerben történik.

 

 • Az adatfeldolgozás jellege: a megőrzési idők alatt az Adatfeldolgozó által biztosított informatikai rendszerben tárolódnak az e-mail-ek, tehát ez idő alatt fennáll az adatfeldolgozás.

 

 

 • Termék kiszállításával kapcsolatos adatfeldolgozás

 

 • Az adatfeldolgozással érintettek köre: azok a Felhasználók, akik a terméket az általuk megjelölt címre szállítással rendelik meg.

 

 • Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

 

Central Event Liberty Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Rövidített név: Central Event Liberty Kft.

Cégjegyzékszám: 12-09-011901

Adószám: 27792847-2-12

Székhely: 3078 Bátonyterenye, Deák Ferenc út 24.

Postacím: 3078 Bátonyterenye, Deák Ferenc út 24.

 

gazdasági társaságot, mint a megrendelt termékeket kiszállító vállalkozást (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

 • Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a Felhasználó megrendelése nyomán létrejövő szerződés teljesítése (kiszállítás végrehajtása) érdekében Felhasználó alábbi adatait érinti:

– vezetéknév,
– keresztnév,
– telefonszám,
– e-mail cím,
– szállítási cím.

 • Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: a Felhasználó megrendelése nyomán létrejövő szerződés teljesítésének keretében a megrendelt termék kiszállításának végrehajtása a Felhasználó által megjelölt címre történő kézbesítéssel, szükség esetén a kézbesítés helyének és idejének tárgyában telefonon történő egyeztetéssel.

 

 • Az adatfeldolgozás időtartama: a kiszállítás és kézbesítés teljesítéséhez szükséges ideig tart.

 

 • Az adatfeldolgozás jellege: az adatok feldolgozása kizárólag a kiszállítás és kézbesítés teljesítéséhez szükséges adatkezelési műveleteket jelenti.

 

 

 • Adatkezelő termékének https://wolt.com/hu/ webhelyen történő megrendelésével kapcsolatos adatfeldolgozás

 

 • Az adatfeldolgozással érintettek köre: a https://wolt.com/hu/ webhelyen Adatkezelő termékére vonatkozó megrendelést leadó Felhasználók.

 

 • Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

 

Wolt Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Rövidített név: Wolt Magyarország Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-322693

Adószám: 26296702-2-42

Székhely: 1085 Budapest, Salétrom utca 4. földszint

Postacím: 1085 Budapest, Salétrom utca 4. földszint

E-mail: [email protected]

Webhely: https://wolt.com/hu/

gazdasági társaságot, valamint a

Wolt Enterprises Oy

Cégjegyzékszám: 2646674-9

Székhely: Arkadiankatu 6, Helsinki, 00100, Finland

Postacím: Arkadiankatu 6, Helsinki, 00100, Finland

E-mail: [email protected]

Webhely: https://wolt.com/

gazdasági társaságot, mint a https://wolt.com/hu/ webhelyet üzemeltető vállalkozásokat (a továbbiakban együtt: Adatfeldolgozók).

 

 • Az adatfeldolgozással érintett adatok köre:

A Felhasználó:
– vezetékneve,
– keresztneve,

– telefonszáma,
– megrendelt termék(ek) megjelölése,
– megrendeléskor Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információk (nem kötelező kitölteni),

– megrendelt termék(ek) kiszállításának dátuma, kézbesítési idősávja,
– megrendelés időpontja.

 

 • Az adatfeldolgozók igénybevételének célja: a megrendelés felvétele, vevő és Adatkezelő közötti közvetítése, kiszállítás elvégzése az Adatfeldolgozók által.

 

 • Az adatfeldolgozás időtartama: a megrendelt termékek kézbesítéséig kezelik az adatokat az Adatfeldolgozók az Adatkezelő érdekében. Ezt követően önálló adatkezelőként járnak el, amiről az adatkezelési tájékoztatójukban adnak tájékoztatást: https://explore.wolt.com/hu/hun/privacy

 

 • Az adatfeldolgozás jellege: a megrendelés felvétele és továbbítása elektronikus úton történik, ezen felül az adatok feldolgozása kizárólag a kiszállítás és kézbesítés teljesítéséhez szükséges adatkezelési műveleteket jelenti.

 

 

 • Számlák előállításával kapcsolatos adatfeldolgozás

 

 • Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen megrendelést leadó Felhasználók.

 

 • Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

 

KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Rövidített név: KBOSS.hu Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-303201

Adószám: 13421739-2-41

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Postacím: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Telefon: +36 30 3544 789

E-mail: [email protected]

Webhely: https://www.szamlazz.hu/

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő által használt számlázó szoftver fejlesztőjét és karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

 • Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a megrendelő nevét és címét, valamint a megrendelt árucikk(ek) megjelölését, a vásárlás időpontját és a vételárat, szállítási díjat és esetleges egyéb díjakat tartalmazó bizonylatokat érinti.

 

 • Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: a számlák kiállításához használt szoftver igénybevétele, rendelkezésre állásának és működésének biztosítása.

 

 • Az adatfeldolgozás időtartama: legfeljebb a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig – a bizonylat kiállításától számított 8. év elteltét követő évben bekövetkező törlésig – tart.

 

 • Az adatfeldolgozás jellege: elektronikus úton történik; az adatok feldolgozása kizárólag a számla kiállításához használt szoftver rendelkezésre állásának biztosítását, informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

 

 

 • Könyvelési szolgáltatással kapcsolatos adatfeldolgozás

 

 • Az adatfeldolgozással érintettek köre: a megrendelést leadó Felhasználók.

 

 • Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe az

Audit-Labtech Könyvelőiroda Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Rövidített név: Audit-Labtech Kft.

Cégjegyzékszám: 09-09-014235

Adószám: 14138610-2-09

Székhely: 4026 Debrecen, Bem tér 14. 1. em. 4. ajtó

Postacím: 4026 Debrecen, Bem tér 14. 1. em. 4. ajtó

Telefon: +36 52 522 090

E-mail: [email protected]

Webhely: https://www.audit.labtech.hu/

 

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő gazdasági tevékenységének könyvelőjét (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

 

 • Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a megrendelést leadó Felhasználó nevét és címét, valamint a megrendelt árucikk(ek) megjelölését, a vásárlás időpontját és a vételárat, szállítási díjat és esetleges egyéb díjakat tartalmazó bizonylatokon szereplő adatokat érinti.

 

 • Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: az Adatkezelő által végzett gazdasági tevékenységre vonatkozóan jogszabály által előírt számviteli kötelezettségek teljesítése a fenti Adatfeldolgozó szolgáltatásának igénybevétele útján.

 

 • Az adatfeldolgozás időtartama: legfeljebb a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig – a bizonylat kiállításától számított 8. év elteltét követő évben bekövetkező törlésig – tart.

 

 • Az adatfeldolgozás jellege: az adatok feldolgozása kizárólag a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez és ellenőrzéséhez szükséges műveleteket jelenti, amiket papír adathordozók és szoftverben kezelt digitális adatok kezelésével végez az adatfeldolgozó.

 

 • Adatfeldolgozás más célra nem történik.

 

 • Adatkezelő a fent megjelölt Adatfeldolgozókon kívül más adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

 • Adatkezelő az általa igénybe vett adatfeldolgozókkal a vonatkozó jogszabályok betartására és az adatbiztonság megfelelő szintű garantálására kötelező tartalmú adatfeldolgozási szerződést köt.

 

 1. Adatvédelem, adatbiztonság

 

 • Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében gondoskodik az adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint belső eljárási szabályokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.

 

 • Az adatok kezelése csak a jelen tájékoztatóban meghatározott és törvényes cél elérése érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.

 

 • Ennek érdekében Adatkezelő a webhely eléréséhez „https” sémájú http protokollt használ, mellyel a webes kommunikáció titkosítható és egyedileg azonosítható. Ezen felül a fentieknek megfelelően Adatkezelő védett adatállományok formájában rögzített, adatkezelési célonként elkülönítve tárolja a kezelt adatokat, melyekhez Adatkezelő meghatározott – jelen tájékoztatóban megjelölt tevékenységekkel kapcsolatos feladatokat ellátó – alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri felelőssége az adatok védelme és e tájékoztatónak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő felelősségteljes kezelése. Adatkezelő az általa igénybe vett adatfeldolgozókkal a vonatkozó jogszabályok betartására és az adatbiztonság megfelelő szintű garantálására kötelező tartalmú adatfeldolgozási szerződést köt.

 

 • A jelszavakat az Adatkezelő rendszere kódolt formában tárolja el, aminek eredményeként Adatkezelő nem ismeri meg a Felhasználó jelszavát.

 

 1. Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

 • Tájékoztatáshoz való jog

 

 • Jelen adatkezelési tájékoztató elolvasásával bármikor tájékozódhat a Felhasználó az adatkezelésről. A Felhasználó kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták a Felhasználó személyazonosságát. Az adatkezeléssel érintettsége alatt, illetve azt követően is kérhet a Felhasználó tájékoztatást. A tájékoztatás az adatkezelés minden lényeges részletére, valamint a Felhasználó jogainak gyakorlási módjára is kiterjed. A Felhasználót kérelmére Adatkezelő a Felhasználó kérelmei alapján meghozott intézkedésekről – vagy elmaradásuk okáról a panasz előterjesztésére rendelkezésre álló fórumok megjelölésével – is tájékoztatja.

 

 • A tájékoztatás megadása díjmentes. Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
 1. észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 2. megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

 • A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), de legkésőbb egy hónapon belül Adatkezelő megadja a tájékoztatást.

 

 

 • Hozzáférési jog

 

 • A Felhasználónak joga van hozzáférni a róla kezelt adatokhoz. Ilyen irányú kérelme esetén az Adatkezelő tájékoztatja őt arról, hogy a Felhasználó személyes adatai tekintetében van-e folyamatban adatkezelés, illetve a konkrét adatkezeléssel kapcsolatban minden lényeges körülményről.

 

 • A hozzáféréshez való jog értelmében a Felhasználó másolatot kérhet az Adatkezelő által kezelt személyes adatairól, melyet Adatkezelő díjmentesen biztosít számára az első alkalommal. A további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

 

 • A másolatot széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre az Adatkezelő, kivéve, ha a Felhasználó másként kéri.

 

 • A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), de legkésőbb egy hónapon belül Adatkezelő biztosítja a fentiek szerint a hozzáférést.

 

 

 • A helyesbítéshez való jog

 

 • Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

 • Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

 • Felhasználó kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti, illetve indokolt esetben kiegészíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

 

 • A törléshez való jog

 

 • Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja (a jelen tájékoztató tárgyát képező adatkezelések közül csak a hozzájárulás alapján végzett, következő fejezetekben bemutatott adatkezelések esetében áll fenn:
 3. Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés;
 4. Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés);
 5. a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre (a jelen tájékoztató tárgyát képező adatkezelések közül csak a jogos érdek alapján végzett, következő fejezetekben bemutatott adatkezelések esetében áll fenn:
 6. Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó, jogos érdek alapján végzett technikai adatkezelés;
 7. Cégként történő megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés cég képviseletében eljáró természetes személy esetén;
 8. Adattovábbítás (fizetési szolgáltató részére));
 9. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 10. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó Európai Uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

 • A jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges adatokat a Felhasználó erre irányuló kérelme esetén sem köteles törölni Adatkezelő, ugyanígy azokat sem, amelyek kezelése a Felhasználó vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt, vagy az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. Alapesetben azonban a megőrzési idő elteltével Adatkezelő kérelem nélkül is törli az adatokat.

 

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

 • A Felhasználó kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

 1. a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos érdekeivel szemben (a jelen tájékoztató tárgyát képező adatkezelések közül csak a jogos érdek alapján végzett, következő fejezetekben bemutatott adatkezelések esetében áll fenn:
 5. Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó, jogos érdek alapján végzett technikai adatkezelés;
 6. Cégként történő megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés cég képviseletében eljáró természetes személy esetén;
 7. Adattovábbítás (fizetési szolgáltató részére));

 

 • Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli Adatkezelő.

 

 • Az Adatkezelő a Felhasználót, aki vitatta a személyes adatok pontosságát, és ez alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

 

 • A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozáshoz kapcsolódó értesítési kötelezettség

Adatkezelő a helyesbítésről, a korlátozásról és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat a címzetteket értesíti, akiknek korábban az adatot továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

 

 • Adathordozhatósághoz való jog

 

 • Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, melynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
 1. az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy a vele kötött szerződésen alapul; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

 

 • A jelen tájékoztató tárgyát képező adatkezelések közül az alábbi fejezetekben bemutatott adatkezelések felelnek meg a fenti feltételeknek, tehát ezek tekintetében gyakorolható az adathordozhatósághoz való jog:
 1. a hozzájárulás alapján végzett:
 2. Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés;
 3. Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés;
 4. a Felhasználóval kötött szerződés teljesítésének jogalapjával végzett:
 5. Fogyasztók által leadott megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés;
 6. Adatkezelő termékének https://wolt.com/hu/ webhelyen történő megrendeléséhez kapcsolódó adatkezelés.

 

 • Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során a Felhasználó jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

 

 • A tiltakozáshoz való jog

 

 • Felhasználó a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat a személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen.

 

 • Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat csak akkor kezelheti tovább, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 • A jelen tájékoztató tárgyát képező adatkezelések közül Felhasználó az alábbi, jogos érdek jogalapjával végzett adatkezelésekről szóló fejezetekben bemutatott adatkezelések tekintetében gyakorolhatja a tiltakozáshoz való jogát:
 1. Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó, jogos érdek alapján végzett technikai adatkezelés;
 2. Cégként történő megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés cég képviseletében eljáró természetes személy esetén;
 3. Adattovábbítás (fizetési szolgáltató részére).

 

 1. Felhasználó kérelmeinek teljesítése

 

 • A 14. pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja Adatkezelő. Ha az érintett Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
 1. a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
  b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
 • Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, ideértve az adatmásolatok kiadását is. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha az érintett Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a tájékoztatást elektronikus úton adja meg Adatkezelő, kivéve, ha az érintett Felhasználó azt másként kéri.

 

 • Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett Felhasználó panaszt nyújthat be a 16. pontban megjelölt felügyeleti hatóságnál, és az ugyanott írtak szerint élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

 • Felhasználó bármilyen, a személyének azonosítását lehetővé tevő módon beterjesztheti kérelmeit Adatkezelőhöz. A kérelmet beterjesztő Felhasználó azonosítása azért szükséges, mert a kérelmeket Adatkezelő csak az arra jogosultaknak teljesítheti. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett Felhasználó személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

 • Felhasználó kérelmeit postai úton Adatkezelő 1074 Budapest, Dob utca 63. mfszt. A/1. alatti címére, e-mailben az [email protected] e-mail címre juttathatja el. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó Adatkezelőnek megadott és ott nyilvántartott e-mail címéről küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem jelenti a kérelem figyelmen kívül hagyását. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

 

 1. Jogérvényesítés

Az érintettek jogérvényesítési lehetőségeiket bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: [email protected]
Webhely: https://naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per – az érintett Felhasználó választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

 

 

 1. február 16.

 

InPers Human Kft.